O nás

O nás

Das Team des T1

Das Team des T1: Gabriela Paetzolt, Philipp Reich und Cirta Rosbach

Mediální centrum pro mládež T1 je poradentským centrem v severním Horním Falcku pro všechny pedagogické i praktické otázky týkající se médií. Cílem jeho cinnosti je motivovat a podnecovat deti a mládež k aktivnímu a kreativnímu zacházení s médii a podporovat vývoj mediální kompetence. Široká nabídka obsahuje kurzy dalšího vzdelávání, semináre, prednášky, pujcování techniky a podporu mládežnických skupin pri realizaci mediálních projektu.

Cíle

Cíle

Ziele 1. Rozvoj mediální kompetence

Hlavním úkolem mediálního centra pro mládež T1 je rozvoj mediální kompetence prostrednictvím aktivní mediální práce jako metody aktivne orientované mediální pedagogiky.

2. Podpora úcelového, samostatného používání médií

Ucíme deti a mladé lidi napr. vyhledávání a nalézání relevantních informací na internetu a vhodnému zacházení s jeho nabídkou.

3. Poznání vyjadrovácích možností pomocí médií

Ztvárnení informací, emocí a príbehu ruznými technikami, at už video, foto nebo rádio, má vlastní charakter. Tyto mediální možnosti vyjádrit se, je možno naucit se a prakticky vyzkoušet v T1.

4. Podpora interkulturního ucení, otevrenosti, tolerance a solidarity vuci sousedum ze sousední Ceské Republiky.

Aktivní mediální práce je týmová práce a spojuje – i pres státní hranice. Na tomto principu chce meidální cetnrum T1 v rámci své interkulturne vzdelávací a projektové práci spolu s kooperacními partnery z ceského sousedního regionu pracovat.

Tým

Tým

 

Philipp Reich, Medienpädagoge

Philipp Reich

vedoucí mediálního centra pro mládež T1

diplomovaný sociální pedagog (FH), mediální pedagog a zážitkový pedagog philipp.reich@tirschenreuth.de

Gabriela Paetzolt, Medienpädagogin

Gabriela Paetzolt

mediálnepedagogická odborná spolupracovnice v T1

diplomovaná sociální pedagožka (FH), mediální pedagožka a jazyková animátorka. Materský jazyk: Ceština (V soucasné dobe se nachází na rodicovské dovolené) gabrieala.paetzolt@tirschenreuth.de

Cirta Rosbach, Medienpädagogin

Cirta Rosbach

mediálnepedagogická odborná spolupracovnice v T1

diplomovaná pedagožka, mediální pedagožka, lektorka rétoriky cirta.rosbach@tirschenreuth.de

VZnik

VZnik

819_Entstehung Mediální centrum pro mládež T1 existuje od 11.ledna 2008. Následující rádky Vám priblíží historii jeho vzniku: Již v prvním spolecném programu pro deti a mládež kraje Horní Falcko a Krajského svazu mládeže z roku 1995 a stejne tak i v jeho pokracování v roce 2000 byl písemne stanoven požadavek na založení mediálních centra, jak v severním, tak i v jižním Horním Falcku. V roce 2000 se tohoto nápadu ujal Okresní úrad mládeže Tirschenreuth (oddelení sociálne-právní ochrany detí) a vyvinul koncept pro mediální centrum pro mládež okresu Tirschenreuth. Jeho realizace však ztroskotala na nedostatku financních prostredku. V cervnu 2004 bylo zrízení mediálního centra pro mládež prijato do plánu na pomoc mládeži okresu Tirschenreuth. Zapocítán byl i personál pro pedagogickou a správní oblast a dobrovolní pracovníci. Centrum melo mít k dispozici nekolik místností pro konání semináru, kancelárské prostory a místnosti pro techniku. Na jare roku 2005 se tyto myšlenky zacaly konkretizovat a jako možné místo pro mediální centrum v severním Horním Falcku byla urcena ubytovna Tannenlohe. Pri rozhovoru dne 7. brezna 2005 na okresním úrade Trischenreuth prislíbili hejtman Karl Haberkorn a místopredseda okresní rady Ludwig Spreitzer predsedovi Okresního svazu mládeže Gerhardu Krausovi, vedoucímu oddelení sociálne-právní ochrany detí Albertu Müllerovi a predsedovi Krajského svazu mládeže Markusu Panzerovi, že prispejí k realizaci projektu V roce 2007 zacala realizace projektu nabývat konkrétní podoby. Prestavba pudních prostoru Mládežnické ubytovny Tannenlohe zacala v srpnu 2007, v zárí 2007 probehlo výberové rízení na místo mediálního pedagoga, který nastoupil 01.12.2007. Slavnostní otevrení mediálního centra pro mládež se konalo 11. ledna 2008. Slavnostní projev pronesl Bern Sibler, státní tajemník Bavorkého ministerstva školství a kultury.